English (United States) Persian (Iran)
امروز: شنبه، 05 اسفند 1396 
English (United States) Persian (Iran)

 

مقدمه:
هم زمان با پيشرفت تکنولوژي جوامع بشري نيز دچار تغيير و تحول ميشوند .پيشرفت تکنولوژي تاثير مستقيم در نحوه زندگي مردم و افزايش رفاه براي آنان داشته و همين امر موجب تغيير در رفتارها ؛ گفتارها و فرهنگ و آداب ملتها ميگردد. طبيعي و بديهي است که سازمانها و نهادهاي حاکميتي و خدماتي و اجرايي جامعه نيز همراه با اين پيشرفتها و تغيير و تحولات بايستي ساختارها, تجهيزات و روشهاي اجرايي خود را متناسب با وضعيت جديد تغيير داده و به روز رساني نمايند . به نحوي که بتوانند با کمترين هزينه بيشترين بهره برداري و بهترين عملکرد را داشته باشند. يکي از ظرفيتهايي که در عصر حاضر سازمانها ميتوانند با استفاده از آن رسيدن به اهداف و انجام امور خود را تسهيل نمايند اينترنت و ساير ابزار هاي ارتباطي و مشارکت دادن مردم بدون حضور فيزيکي آنها در اجراي امور است.
مشارکت عمومي
کثرت جمعيت از قديم الايام هميشه فرصت و يکي از مولفه هاي قدرت و موفقيت جوامع در نيل به اهداف بوده است البته چنانچه کثرت جمعيت بدون برنامه و هدف باشد ميتواند به تهديد تبديل شده و مخرب شود . به همين دليل هر سازمان و ارگاني بتواند با جلب نظر مردم آنها را به مشارکت عمومي در انجام وظايف سازمان خود دعوت نمايد و براي انجام اينکار داراي برنامه و هدف باشد و ابزار ها و کانالهاي لازم را مهيا نمايد ميتواند با هزينه بسيار کم عداد کثيري از مردم را با خود همراه و در حقيقت جمعيت خود را بصورت تصاعدي و غير قابل باور بدون هزينه افزايش دهد . بطور مثال اگر شهرداري قزوين بخواهد در يک بارش برف  تماي کوچه ها و خيابانها را نمک پاشي کند بطوريکه مردم در هيچ نقطه اي دچار مشکل نشوند نياز به بکار گيري حداقل 2000 نفر نيرو بصورت همزمان دارد که تامين هزينه و امکانات آن به هيچ وجه مقدور نبوده و توجيه اقتصادي هم ندارد لذا نمک پاشي هميشه با مشکل مواجه و نارضايتي فراواني در پي دارد ولي چنانچه شهرداري بسته هاي نمک را از قبل در محلات براي استفاده شهروندان مهيا نموده و از طرفي موفق به جلب مشارکت عمومي شهروندان و ايجاد فرهنگ همياري وهمکاري مردم جهت ساختن شهري بهتر , پاک تر و زيبا تر شده باشد اينکار در محلات توسط خود اهالي به راحتي انجام و شهرداري با بکارگيري 200 نفر نيرو قادر خواهد بود در کمترين زمان خيابان هاي اصلي را نمک پاشي کند با مشاهده مثال فوق تاثير جلب مشارکت عمومي در افزايش سرعت و دقت انجام امور و پايين آوردن هزينه ها و جلوگيري از نارضايتي و تزريق نشاط به جامعه و افزايش روحيه همکاري و تعاون و تعلق خاطر افراد به جامعه به خوبي قابل درک است.
 
نظارت همگاني
توسعه جوامع بشري و گستردگي شهرها و پيچيدگي امور به نوعي است که مسئولين و مديران به منظور انحراف در برنامه ها و کشف نقاط ضعف و اختلال ها در انجام وظايف و مقابله با تخلفات و سوءاستفاده ها و برنامه ريزي براي آينده و غيره  هر روز بيش از پيش نياز مبرم و ضروري به نظارت و کنترل امور دارند و به همين منظور در هر سازمان و ارگاني نهاد هاي نظارتي نيز تعريف و ايجاد گرديده است ليکن اين نهاد هاي نظارتي نيز بعضا از اجراي وظايف خود غفلت و يا با سوء استفاده از اختيارات خود به تهديدي عليه سازمان متبوع تبديل مي شوند لذا جهت جلوگيري از اين تهديد نياز به نظارت عالي تري خواهد بود و اين نياز همچنان سلسله وار ادامه خواهد يافت ليکن چنانچه برابر شرحي که در بحث مشارکت عمومي ارائه گرديد سازمانها و ارگانها بتوانند اعتماد عمومي شهروندان را به خود جلب نمايند ميتوانند از اين بستر آماده و مهيا (خيل عظيم جمعيت) به سادگي و با کمترين هزينه بيشترين و بهترين نظارت را بر عملکرد کارکنان مطبوع خود اعمال و صحيح ترين اخبار و آخرين اطلاعات را کسب نمايند. 
 
 تاريخچه سامانه 137
شهرداري ها به لحاظ پراکندگي و گستردگي سازمانهاي تابعه و تنوع و گوناگوني وظايف ، مسئوليتها و ماموريتها از سطح برخورد وسيعي با جامعه برخوردار مي باشند و همه آحاد جامعه از بدو تولد تا زمان مرگ با شهرداري مرتبط و در هر زمان به نوعي از خدمات شهرداري برخوردار مي باشند و وضعيت جامعه شهري به نوعي متحول شده است که زندگي بدون بهره برداري از خدمات شهرداري براي شهروندان امکانپذير نمي باشد لذا از آنجا که رشد و پيشرفت شهرداري در گرو رضايت شهروندان از عملکرد کارکنان و برنامه هاي اجرايي شهرداري ميباشد و همياري ، مشارکت عمومي و نظارت همگاني شهروندان را مي طلبد لذا نياز به ايجاد محل و بستري براي برقراري ارتباط بين شهروندان و شهرداري احساس گرديد.شهرداري تهران بعنوان پيشرو و قراول شهرداريهاي کشور براي اولين بار در سال 1384 مبادرت به ايجاد اين مرکز که به نوعي نسخه اي از 110 ناجا بود نمود. به تاسي از شهرداري تهران ، شهرداري قزوين نيز در سال 1387 مبادرت به ايجاد اين مرکز در معاونت خدمات شهري قزوين نمود که متاسفانه بدليل وجود مشکلات و نواقصي و با گذشت زمان و کم شدن حساسيت و توجه مسئولين ذيربط از مجموعه خدمات شهري منفک و زير مجموعه روابط عمومي شهرداري قرار گرفته و در طي گذشت زمان به تدريج تعطيل و عملا به فراموشي سپرده شده بود مجددا در اواخر سال 1390 به لحاظ نياز شهر و خالي بودن جاي اين سامانه در ميان سازمانها و مديريتهاي تابعه شهرداري عزم مسئولين مبني بر اينکه اين سامانه با رفع نواقص و مشکلات قبلي فعال گردد موجب شد تا سامانه با مديريت و ساماندهي جديد زير نظر مستقيم شهردار تشکيل و فعاليت خود را همزمان با نو شدن سال از اول فروردين سال 1391 شروع نمايد.
 
شرح وظايف سامانه 137
وظيفه اصلي اين سامانه برقراري ارتباطي دوجانبه ميان شهروندان و قسمتهاي مختلف شهرداري است به نحويکه شهرداري بدون نياز به گشت زني در سطح شهر و حضور فيزيکي عوامل شهرداري در محلات و يا مراجعه مردم به واحد ها و سازمانهاي متعدد زير مجموعه شهرداري بتواند نواقص و مشکلات موجود در شهر و همچنين نيازمنديهاي مردم به خدمات شهرداري و پيشنهادات آنها را دريافت و با استفاده از حداکثر توان و امکانات نسبت به رفع آنها و بر آورده نمودن خواسته هاي قانوني و امکانپذير شهروندان اقدام نمايد.لذا جهت برقراري اين ارتباط وظايف سامانه شامل موارد زير ميباشد
1-ايجاد بستر لازم جهت برقراري ارتباط شهروندان
2-اخذ پيامهاي مردمي در تمامي ساعات شبانه روز
3-اعلام خواسته و پيامهاي شهروندان به سازمانها و قسمتهاي ذيربط شهرداري
4-اخذ گزارش کار از واحدهاي شهرداري پس از اجرا و اتمام کار
5-پيگيري جهت اطمينان از وصول پيام شهروندان به سازمانهاي ذيربط
6-کنترل و نظارت جهت اطمينان از صحت گزارش واحدهاي اجرايي
7-سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
8-تهيه و ارائه گزارشها و آمارهاي مورد نياز به شهردار –معاونين شهردار –شوراي شهر و ساير دستگاه ها و سازمانهاي ذيربط
9-اطلاع رساني به شهروندان در پاسخ به تماسها و پيامهاي آنها
10- جلب مشارکت عمومي شهروندان به همکاري و همياري با شهرداري و انجام نظارت همگاني
 
در چه مواردي ميتوان با سامانه 137 تماس برقرار نمود
شهروندان محترم ميتوانند در رابطه با امور مربوط به شهرداري قزوين و سازمانهاي تابعه هر گونه نياز مندي به خدمات ،انتقاد،پيشنهاد، شکايت ، نارضايتي ، و يا تقدير و تشکر خود را با اين سامانه از طريق ارتباط با ما اعلام نماييد.
صفحه اصلي  |  خدمات سامانه  |  ارتباط با ما  |  اطلاعات مدير  |  اخبارسامانه  |