مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین

 

 

 مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین                                                                                                                        

نام : سعید

نام خانوادگي : رحمانی

تاريخ تولد: 1348/3/24

سابقه کار از : 1378

 لیسانس حقوق