فرهنگ واژگان ۱۳۷

ردیف

واژه

معنی

۱.

ثبت شد

پیامی است که توسط شهروند یا اپراتور ۱۳۷ ثبت گردیده

۲.

مربوط به این واحد نمی باشد

در صورتی که پیام مربوط به ستاد یا ناحیه ارسال شده نباشد

۳.

مربوط به این منطقه نمی باشد

در صورتی که پیام مربوط به منطقه ارسال شده نباشد

۴.

دردست اقدام

بعد از گشودن حکم کار پاکت به صورت نارنجی مشخص می شود.

۵.

نکراری در دست اقدام

پیامی است که طی تماس شهروندان مختلف از یک آدرس ،در سیستم ثبت شده است.در مورد چنین پیام هایی،معمولا پیامی که در ساعت اولیه ثبت و ارسال شده است، پیگیری می شود و در جواب پیام های بعدی فقط شماره پیگیری ابتدایی در قسمت شرح بازدید نوشته می شود تا در صورت تماس شهروند با سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ امکان پیگیری وجود داشته باشد.

۶.

تکراری انجام شد

پیامی است که قبلا توسط واحد مربوطه رسیدگی شده است و شهروند اطلاعی از انجام کار ندارد

۷.

برابر با نظر کارشناس نیاز به اقدام نمی باشد

در صورت عدم امکان انجام کار و یا عدم تناسب درخواست شهروند با قوانین واحد اجرایی مربوطه از این پاکت جهت پاسخگویی استفاده می شود.

۸.

قابل انجام

این آیتم در صورتی که بازدید کننده موضوع پیام و نیاز به رفع مشکل را تایید کند انتخاب شده ، و مراحل کامل گزارش در فرم تایید ثبت می شود.

۹.

انجام شد

پیامی است که پس از انجام کار، توسط اقدام کننده و یااعلام نظر توسط مامور بازدید به صورت مکتوب در حکم کار درج و تحویل تائید کننده شده و توسط کاربر شرح گزارش در سامانه و در کارتابل الکترونیکی ثبت می شود.

۱۰.

در دست اقدام یرگشت از ناظر

پیامی که ناظر انجام آن یا صحت اطلاعات ثبت شده در خصوص مواد مصرفی ،نیروی انسانی یا عدم کیفیت انجام کار و... را نپذیرفته و پیام را مجددا به کارتابل الکترونیک تایید کننده بر گردانده است

۱۱.

انجام شدو تایید گردید

در صورتی که ناظر صحت انجام پیام (صحت انجام کار،میزان مواد مصرفی و نیروی انسانی ) را تایید کند.

۱۲.

عدم ارتباط

در صورتی که پیام فاقد مشخصات شهروند (تلفن ) باشد و امکان ارتباط برای کاربر بازخورد وجود نداشته باشد از این پاکت جهت پاسخگویی استفاده می شود.

۱۳.

تماس ناموفق

در صورت عدم پاسخگویی شهروند به هر علت در زمان بازخورد ، از این وضعیت جهت پاسخگویی به پیام استفاده می شود.

۱۴.

تکراری و اطلاع رسانی شد

در صورتی که پاسخ پیام واحد اجرایی، تکراری انجام شده و یا برابر نظر کارشناسی نیاز به اقدام نیست باشد پاسخ واحد اجرایی توسط کاربر بازخورد به اطلاع شهروند رسانده می شود

۱۵.

عدم رضایت

در صورت عدم رضایت انجام کار توسط شهروند از این پاکت جهت پاسخگویی استفاده می شود.

۱۶.

تایید عملکرد

در صورتی که پیگیری ویژه انجام کار توسط واحد اجرایی را تایید کند.

۱۷.

عدم تایید عملکرد

در صورتی که پیگیری ویژه عدم انجام کار توسط واحد اجرایی را تایید کند.

۱۸.

پیگیری ویژه

واحدی در مرکز ۱۳۷ که وظیفه بازدید میدانی راز پیام های عدم رضایت شهروند را بر عهده دارد

۱۹.

بازخورد

اداره ای که وظیفه تماس با شهروند جهت بررسی رضایت شهروند را برعهده دارد

۲۰.

ناظر عالی

بالاترین رده نظارتی در مناطق ،سازمان ها و شرکت ها که وظیفه رسیدگی به پیام های شهروندان را دارد

۲۱.

واحد عملیاتی

واحد هایی که وظیفه اجرای پیام های شهروندان را دارند

22.

مامور بازدید

مامور بازدید شخصی است که نسبت به صحت یا عدم صحت موضوع ثبت شده اظهار نظر می کند .