اهداف سامانه :

137 با هدف ايجاد زمينه براي مشارکت شهروندان در مديريت شهري و هدايت رفع مشکلات و معضلات شهري و مديريت غير مستقيم مردم بر شهر و دريافت ديدگاهها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مديريت شهري با رويکرد خدمات رساني مطلوب تر به شهروندان و ايجاد ارتباط بيشتر شهروندان با مديرران ارشد شهرداري راه اندازي شد.

137 جايگزين مراجعات حضوري شهروندان به مبادي اجرايي گرديده است و اينک شهروندان بدون مواجه با هرگونه انتظار و خواسته اي از سوي مبدا اجرايي و بدون منت به خواسته‌هاي شهري خود خواهند رسيد.

 

مشارکت عمومي

کثرت جمعيت از قديم الايام هميشه فرصت و يکي از مولفه هاي قدرت و موفقيت جوامع در نيل به اهداف بوده است البته چنانچه کثرت جمعيت بدون برنامه و هدف باشد ميتواند به تهديد تبديل شده و مخرب شود . به همين دليل هر سازمان و ارگاني بتواند با جلب نظر مردم آنها را به مشارکت عمومي در انجام وظايف سازمان خود دعوت نمايد و براي انجام اينکار داراي برنامه ، هدف باشد و ابزار ها و کانالهاي لازم را مهيا نمايد ميتواند با هزينه بسيار کم عداد کثيري از مردم را با خود همراه و در حقيقت جمعيت خود را بصورت تصاعدي و غير قابل باور بدون هزينه افزايش دهد . بطور مثال اگر شهرداري قزوين بخواهد در يک بارش برف  تماي کوچه ها و خيابانها را نمک پاشي کند بطوريکه مردم در هيچ نقطه اي دچار مشکل نشوند نياز به بکار گيري حداقل 2000 نفر نيرو بصورت همزمان دارد که تامين هزينه و امکانات آن به هيچ وجه مقدور نبوده و توجيه اقتصادي هم ندارد لذا نمک پاشي هميشه با مشکل مواجه و نارضايتي فراواني در پي دارد ولي چنانچه شهرداري بسته هاي نمک را از قبل در محلات براي استفاده شهروندان مهيا نموده و از طرفي موفق به جلب مشارکت عمومي شهروندان و ايجاد فرهنگ همياري وهمکاري مردم جهت ساختن شهري بهتر , پاک تر و زيبا تر شده باشد اينکار در محلات توسط خود اهالي به راحتي انجام و شهرداري با بکارگيري 200 نفر نيرو قادر خواهد بود در کمترين زمان خيابان هاي اصلي را نمک پاشي کند با مشاهده مثال فوق تاثير جلب مشارکت عمومي در افزايش سرعت و دقت انجام امور و پايين آوردن هزينه ها و جلوگيري از نارضايتي و تزريق نشاط به جامعه و افزايش روحيه همکاري و تعاون و تعلق خاطر افراد به جامعه به خوبي قابل درک است.