مقدمه:

 هم زمان با پيشرفت تکنولوژي جوامع بشري نيز دچار تغيير و تحول ميشوند .پيشرفت تکنولوژي تاثير مستقيم در نحوه زندگي مردم و افزايش رفاه براي آنان داشته و همين امر موجب تغيير در رفتارها ؛ گفتارها و فرهنگ و آداب ملتها ميگردد. طبيعي و بديهي است که سازمانها و نهادهاي حاکميتي و خدماتي و اجرايي جامعه نيز همراه با اين پيشرفتها و تغيير و تحولات بايستي ساختارها, تجهيزات و روشهاي اجرايي خود را متناسب با وضعيت جديد تغيير داده و به روز رساني نمايند . به نحوي که بتوانند با کمترين هزينه بيشترين بهره برداري و بهترين عملکرد را داشته باشند. يکي از ظرفيتهايي که در عصر حاضر سازمانها ميتوانند با استفاده از آن رسيدن به اهداف و انجام امور خود را تسهيل نمايند اينترنت و ساير ابزار هاي ارتباطي و مشارکت دادن مردم بدون حضور فيزيکي آنها در اجراي امور است.