تاريخچه سامانه 137

شهرداري ها به لحاظ پراکندگي و گستردگي سازمانهاي تابعه و تنوع و گوناگوني وظايف ، مسئوليتها و ماموريتها از سطح برخورد وسيعي با جامعه برخوردار مي باشند و همه آحاد جامعه از بدو تولد تا زمان مرگ با شهرداري مرتبط و در هر زمان به نوعي از خدمات شهرداري برخوردار مي باشند و وضعيت جامعه شهري به نوعي متحول شده است که زندگي بدون بهره برداري از خدمات شهرداري براي شهروندان امکانپذير نمي باشد لذا از آنجا که رشد و پيشرفت شهرداري در گرو رضايت شهروندان از عملکرد کارکنان و برنامه هاي اجرايي شهرداري ميباشد و همياري ، مشارکت عمومي و نظارت همگاني شهروندان را مي طلبد لذا نياز به ايجاد محل و بستري براي برقراري ارتباط بين شهروندان و شهرداري احساس گرديد.شهرداري تهران بعنوان پيشرو و قراول شهرداريهاي کشور براي اولين بار در سال 1384 مبادرت به ايجاد اين مرکز که به نوعي نسخه اي از 110 ناجا بود نمود. به تاسي از شهرداري تهران ، شهرداري قزوين نيز در سال 1387 مبادرت به ايجاد اين مرکز در معاونت خدمات شهري قزوين نمود که متاسفانه بدليل وجود مشکلات و نواقصي و با گذشت زمان و کم شدن حساسيت و توجه مسئولين ذيربط از مجموعه خدمات شهري منفک و زير مجموعه روابط عمومي شهرداري قرار گرفته و در طي گذشت زمان به تدريج تعطيل و عملا به فراموشي سپرده شده بود مجددا در اواخر سال 1390 به لحاظ نياز شهر و خالي بودن جاي اين سامانه در ميان سازمانها و مديريتهاي تابعه شهرداري عزم مسئولين مبني بر اينکه اين سامانه با رفع نواقص و مشکلات قبلي فعال گردد موجب شد تا سامانه با مديريت و ساماندهي جديد زير نظر مستقيم شهردار تشکيل و فعاليت خود را همزمان با نو شدن سال از اول فروردين سال 1391 شروع نمايد.