مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین

       مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین                                                                                                                        

        نام : سعید

        نام خانوادگي : رحمانی

        تاريخ تولد: 1348/3/24

        سابقه کار از : 1378

        لیسانس حقوق