مهدی کوزه گرها

سرپرست سامانه مهدی کوزه گرها

مدير سامانه 137 شهرداری قزوین

              مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین           ...