تقدیر سامانه 137 از معاونان خدمات شهری مناطق ، مسئولان نواحی و اجرائیات و رابطان مناطق و سازمان ها به پاس خدمات يکساله