جلسه کميسيون خدمات شهری شورای اسلامی شهر در دفتر سامانه 137