چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و امورزیربنایی شورای شهر قزوین پیشنهاد داد؛

نحوه پاسخگویی به سامانه 137یکی از شاخص های ارزیابی مدیریتی

مهدیخانی،رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و امورزیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین در سامانه 137 پیشنهاد داد نحوه پاسخگویی به سامانه 137، یکی ازشاخص‌های ارزیابی مدیریتی در شهرداری قزوین قرار گیرد تا جهشی در مدیریت شهری اتفاق بیفتد.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین؛ مهدی مهدیخانی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین با حضور  در سامانه 137  به بررسی نحوه پاسخگویی سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری قزوین به درخواست‌های شهروندان  در سامانه پرداخت و گفت: برای افزایش کیفیت کار و کوتاه شدن زمان پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان که از سامانه 137 به مجموعه شهرداری منتقل می‌شود، چنانچه نحوه پاسخگویی به سامانه 137 یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیریتی مدیران قرار گیرد، می‌توان شاهد جهشی در مدیریت شهری بود.

او در توضیح بیشتر بیان کرد: مسائل شهری که شهروندان به سامانه 137 گزارش می‌دهند و سامانه آن‌ها را بنا به ماهیت درخواست به مراجع ذی ربط شهرداری انتقال می‌دهد؛ در واقع این درخواست‌ها عملکرد مدیران را در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که البته نقش مهمی در افزایش رضایت شهروندان به مدیریت شهری دارد.

این عضو شورای شهر همچنین تاکید کرد: باید این نگرش در مدیران شهری ایجاد شود که درخواست‌های شهروندان در سامانه 137 فوریتی است و در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد؛ رویه ای که در برخی از استان‌ها شاهد هستیم.

البته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در صحن علنی شورای شهر هم بر اینکه نحوه پاسخگویی به سامانه 137، یکی ازشاخص‌های ارزیابی مدیریتی در شهرداری قزوین قرار گیرد، تاکید کرده بود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط